Make a Payment 
<a href="https://secure.blueoctane.net/forms/E8TLX753GRBB">Click Here To Load This Formexperts.com Form</a>

NPZ Immigration Law Blog

Monday, June 19, 2017

Yeni Girişimci Şartlı Tahliye Kuralları 15 Temmuz 2017'de geçerli.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ("DHS"), ABD'de girişimciliği, yenilikçiliği ve iş yaratmayı geliştirmek için DHS'nin (Department of Homeland Security) şartlı tahliye otoritesi düzenlemelerini değiştiren NIHAI Uluslararası Girişimci Kuralı'nı yayımladı. Kural 8 CFR § 212.19 bölümü altında yayımlandı. DHS'nin bu şartlı tahliye otoritesini, Birleşik Devletlere önemli bir kamu yararı sağlayacak hızlı büyüme ve istihdam yaratma potansiyeline sahip olan girişimcilere yönelik olan kriterleri ortaya koymaktadır. The rule will become effective on July 17, 2017.Kural, 17 Temmuz 2017'de yürürlüğe giricek.

“Parole” allows an individual, who may be inadmissible or otherwise ineligible for admission to the US, to be “paroled” for a temporary period."Şartlı tahliye", ABD'ye kabul edilemeyen veya başka şekilde kabul edilemez olan bir kişinin geçici bir süre için "şartlı tahliye" yapmasına izin verir. Parole is discretionary and such determinations are made on a case-by-case basis. Şartlı tahliye isteğe bağlıdır ve bu tür tespitler duruma göre yapılır. An individual paroled into the US is NOT formally “admitted” for purposes of immigration law.ABD'ye tahliye edilen bir kişi, göçmenlik yasasına göre resmi olarak "kabul edilmemiştir”. A “parolee” is not granted immigration status.Bu kişi herhangi bir göçmen statüsünde değildir. Parole normally ends on the date the parole period expires or when parolee departs the United States or acquires an immigration status.Şartlı tahliye, normal şartlarda şartlı tahliye süresinin sona ereceği tarihte veya şartlı tahliye edilen kişinin Birleşik Devletler'den ayrılması veya göçmen statüsü elde etmesiyle sona erer. Parole can be revoked at any time and without notice if DHS determines that this form of classification is no longer warranted or the beneficiary fails to comply with any of the conditions of parole.Şartlı tahliye, DHS'nin bu sınıflandırmanın artık garanti edilmediğini veya bu kişinin şartlı tahliye koşullarından herhangi birine uymadığı sonucuna varırsa, herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin şartlı tahliyeyi iptal edebilir.

The new parole classification for International Entrepreneurs may be a helpful way for the us to attract “players” that can add to our Nation's economic infrastructure.

Uluslararası Girişimciler için yeni şartlı tahliye sınıflandırması, Birleşik Devletlerin ekonomisine katkı sağlayabilicek "oyuncuları" buraya getirmede yardımcı olabilir. The new Prole classification provides that an alien may be considered for Entrepreneurial parole if:Yeni Şartlı tahliye sınıflandırması aşağıdaki durumlarda düşünülebilir:

• A US business entity (a) was created within 5 years immediately preceding the filing date of the foreign national's parole request; • Bir ABD işletme birimi (a), yabancı uyruklu bir kişinin şartlı tahliye talebinin yapıldığı tarihten beş yıl içinde oluşturulmuştur; and that the entity (b) has lawfully done business since its formation, and that the entity (c) has potential for rapid growth and job creation. (B) Kuruluşundan bu yana yasal olarak çalıştığını ve (c) maddesinin hızlı bir büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli taşıması.

• The foreign national either (a) possesses at least 10% ownership of the business entity at the time of the parole application, and that the foreign national (b) has a central and active role in the operations of that entity, such that the foreign national is well-situated, due to his or her knowledge, skills, or experience, to substantially assist the entity with the growth and success of its business. • Yabancı uyruklu ya (a) Şartlı tahliye uygulaması sırasında işletmeden en az % 10 mülkiyete sahip olması ve yabancı uyruklu (b) bu kuruluşun faaliyetlerinde merkezi ve aktif rol oynaması; Bu kişi, ayrıca bu işletmenin büyümesi ve başarısı konusunda esas itibarıyla bilgi, beceri veya tecrübeye sahibi olması

• The business entity has either received, within 18 months immediately preceding the filing date of the foreign national's parole request: (a) a “qualified investment” amount of at least $250,000 from a “qualified investor,” or (b) at least $100,000 from one or more qualified government awards or grants. • İşletme tarafı yabancı uyruklunun şartlı tahliye talebinin yapıldığı tarihten hemen önce 18 ay içerisinde: (a) "nitelikli bir yatırımcı" dan en az 250,000 dolar "nitelikli yatırım" veya (b) bir veya daha fazla nitelikli hükümet ödülü veya hibeden 100,000 dolar alması gerekir.

It appears from the regulations that more than 3 entrepreneurs may be granted parole based on the same business entity. Yönetmelikte, 3'den fazla müteşebbise aynı ticari varlığa dayalı şartlı tahliye uygulanabiliyor. DHS will consider all of the submitted evidence to determine whether a foreign national's presence in the US will provide a significant public benefit and whether or not to exercise favorable discretion.DHS, ABD'de yabancı uyruklunun varlığının önemli bir kamu yararı sağlayıp sağlayamayacağını ve uygun takdir yetkisini kullanıp kullanmayacağını belirlemek için sunulan tüm delilleri değerlendirecektir. If granted, the Entrepreneur Parolee shall receive employment authorization limited to the business entity.Verildiğinde, Girişimci Tahliye izni sınırlı bir istihdam yetkisine sahiptir.

An Entrepreneur Parolee can apply for parole using Form I-941, Application for Entrepreneur Parole (not yet available). Bir Girişimci Tahliyesi I-941 formu ile başvurulur, (Girişimci Tahliye Başvurusu) (mevcut değil). DHS may grant an initial period of parole for a period of up to 2.5 years from the date the individual is paroled.DHS, feragat tarihinden itibaren 2.5 yıl süreyle ilk şartlı tahliyeyi sağlayabilir. DHS may re-parole an Entrepreneur Parolee for one additional period of up to 2.5 years based on the same business entity, So long as the re-parole request was filed prior to expiration of initial period of parole. Şartlı tahliye koşulu, şartlı tahliye koşulunun sona ermesinden önce açılmışsa, DHS bir Girişimci Feragatı'nı aynı ticari işletmeye dayanan 2.5 yıllık bir ek süre için tekrar tahliye edebilir.

Spouses and children of the Entrepreneur Parolee can seek classification as derivatives and they must individually file a Form I-131, Application for Travel Document, with evidence of the qualifying familial relationship with the Entrepreneur Parolee and evidence meriting a grant of parole with an appropriate exercise of discretion.Girişimci Feragatı'nın eşleri ve çocukları, sınıflandırmayı türev olarak alabilir ve Girişimci ile nitelikli ailesel ilişki olduğunun kanıtı ve tahkim şartını yerine getiren kanıtlarla birlikte, Form I-131, Seyahat Belgesi Başvurusu dosyasını tek tek doldurmaları gerekir. Eş ve çocuklara da Girişimcilere verilen süre ile şartlı tahliye uygulanacaktır. A spouse may also file a Form I-765, Application for Employment Authorization to be able to lawfully work in the USEş, ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak çalışabilmek için İstihdam Yetkisi için Başvuru Formu I-765'i başvurması gerekli.

A foreign national Entrepreneurial Parolee may be considered for re-parole if he/she demonstrates that the first 2 criteria mentioned above are still met (though ownership of business entity may have dwindled to 5%), and if he/she provides evidence that the business entity has either: (1) Received, during the initial parole period, at least $500,000 in qualifying investments, qualified government grants or awards, or a combination of such funding, or (2) Created, during the initial parole period, at least 5 qualified jobs with the start-up entity, or (3) Reached, during the initial parole period, at least $500,000 in annual revenue in the United States and 20 percent in annual revenue growth.Yabancı uyruklu girişimcilik şartlı tahliye edilen mahkum yukarıda belirtilen ilk 2 kriter (ticari kuruluşun mülkiyeti% 5'e azalmış olabilir) karşılanması halinde yeniden şartlı tahliyeyi düşünebilir ve ayrıca bu kişinin şu delilleri de sağlaması gerekmekte (1) Şartlı tahliye şartlarında, nitelikli yatırımlar, nitelikli devlet teşvikleri veya ödülleri ya da bu fonların bir bileşimi olarak en az 500.000 dolar almış ya da (2) ilk tahliye döneminde kurulan ve en azından 5 farklı nitelikle iş imkanına sahip olması (3) İlk tahliye şartında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık en az 500.000 dolar, yıllık gelir artışı yüzde 20'ye ulaşması.

As with other forms of Parole, there is no appeal from a denial of parole, and no motion to reopen or reconsider a denial of parole will be considered by DHS.Diğer Şartlı Tahliye Kanunlarında olduğu gibi, şartlı tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle itiraz yapılmaz ve şartlı tahliye iptalini yeniden açma ya da tekrar gözden geçirme hareketi DHS (Department of Homeland Security) tarafından göz önüne alınmayacaktır. The Entrepreneur Parolee must immediately notify DHS in writing if he or she will no longer be employed by the start-up entity or ceases to possess a qualifying ownership stake in the business entity. Girişimci, artık bir iş başlatmayacaksa veya işletme tarafından nitelikli bir sahiplik payına sahip olmaktan vazgeçerse, derhal yazılı olarak bunu DHS'ye bildirmelidir. DHS may then terminate parole at any time, either automatically without notice, or with written notice.Bundan sonar DHS şartlı tahliye işlemini herhangi bir zamanda, otomatik olarak haber verilmeksizin veya yazılı olarak sona erdirebilir. The maximum period of parole based on the same business entity is five years. Aynı ticari işletmeye dayanan şartlı tahliye süresi beş yıldır. The investment and revenue amounts are to be automatically adjusted every 3 years by the Consumer Price Index.Yatırım ve gelir tutarı her 3 yılda bir Tüketici Fiyat Endeksi ile otomatik olarak ayarlanacaktır. Entrepreneur Parolees are ineligible to adjust or change status in the US Girişimciler ABD'deki statüsünü değiştirmek veya düzeltmek hakkına sahip değildir.

Daha fazla bilgi için Nachman, Phulwani, Zimovcak (NPZ) Hukuk bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

E-mail: info@visaserve.com

Phone: 201-670-0006 (x107)


Blog Categories

221 (g) Administrative Processing

Adjustment of Status

ADMINISTRATIVE APPEALS OFFICE (AAO)

Affiliated New Delhi Office

Asylum

Avoid Scams

B-1 / B-2 visas (Visitor Visa)

Canada Immigration Blog

CHANGE Act

Child Status Protection Act (CSPA)

Consular Processing / DOS

Consulate Processing

Defense of Marriage Act (DOMA)

Deportation / Removal Cases

Deportation/Removal Proceedings

Diversity Visa Lottery (DV-Lottery)

DREAMers

E VISA

E-1 Visa

E-2 Visa

EB-5 visa

Entrepreneur Parole

F-1 Visa

Family Immigration

FOIA

Foreign Adoption

FORM I-864

Green Card

H-1B Visa

H-2A Visa Program

H-4 EAD

Hindi Update

Humanitarian Reinstatement

I VISA: Foreign Media Representatives

I-131

I-140

I-751 Waiver

I-765

I-9 / E-Verify

IMAGE Program

Immigration

Immigration Reform / DACA / DAPA

Immigration Scam Calls

International Adoptions

International Entrepreneur

J-1 Visa

Japanese Updates

K-1 Visa

L-1 Visas

Merit-Based Immigration

NATIONAL INTEREST WAIVER (NIW)

Nonimmigrant Visas

Notice to Appear (NTA)

O-1 Visas

O-1B Visa

OCI Cardholder

Optional Practical Training (OPT) / STEM

P Visas

P-1A visa

P-3 Visa

PERM (Labor Certification)

Portuguese Updates

President Trump's Immigration Law

Press Release / News / Updates

Provisional Waivers / I-601 Waiver

REAL ID

Religious Visas

SEVP / SEVIS

social media

Social security

Spanish updates

Student Visas (F, M, J)

TEMPORARY PROTECTED STATUS (TPS)

TN Visas / NAFTA

Travel and Border Crossing News: I-94 Form / CBP

Turkish Updates

U Visa / Victims of Criminal Activity

U.S. Citizen / Naturalization

VAWA Act

Visa Bulletin

Visa Overstays

Waiver

Archived Posts

2020
February
January
2019
December
2020年度H-1Bビザの申請方法が変わります
Amerika Dışına Seyahate Çıkmadan Önce Bilmeniz Gereken Şeyler
A NOVA FACE DO PROCESSO PARA O VISTO H-1B – A TEMPORADA PARA SOLICITAR ESSE VISTO DE TRABALHO ESTÁ LOGO AÍ
2020年度H-1Bビザの申請方法が変わります
What Is the Difference Between a Single and a Multiple Entry Canadian Visa?
USCIS Expands Guidance About What Constitutes Good Moral Character for Naturalization For The USCIS Policy Manual
ABC’s OF H-1Bs (THIS IS PART 2 OF AN 8 PART SERIES). HOW MUCH DO PROSPECTIVE H-1B EMPLOYERS NEED TO PAY TO H-1B EMPLOYEES AND WHY THE FEDERALLY MANDATED PREVAILING WAGE IS SO IMPORTANT.
ABC’s OF H-1Bs (THIS IS PART 1 OF AN 8 PART SERIES) H-1B FILING SEASON (FOR THE 2020 DEADLINE ON APRIL 1st) GETS INTO FULL-SWING FOR H-1B EMPLOYERS AND PROSPECTIVE H-1B EMPLOYEES.
LA NUEVA CARA DEL PROCESO DE PETICION H-1B - LA TEMPORADA H-1B ES SOBRE NOSOTROS
What Are the Most Common Reasons Why Visas Are Declined?
Regra de Carga Pública — Por Ora, Suspensa
E-registration kicks in for H-1B visa applications
Leia Antes de Viajar: NPZ Law Group Ajuda a Aliviar o Stress das Viagens de Fim de Ano para Cidadãos de Alguns Países
USCIS Announces Implementation of Electronic H-1B Registration Process
What Are the Available Types of Family-Based Immigrant Visas?
Language Score Requirements for Immigration to Canada
アメリカ国外を旅行する前に知っておくこと!旅行に伴うストレスを緩和します。
ARE YOU SEEKING TO HIRE THE BEST IMMIGRATION LAWYERS? HERE ARE A FEW GUIDELINES TO HELP YOUR SEARCH.
November
October
September
August
July
June
May
April
FOR IMMEDIATE RELEASE: NPZ Immigration Lawyers Learned Great Information from the CBP Officers at Liberty Newark International Airport Yesterday
USCIS and CBP Extend Form I-129 Pilot Program for Canadian L-1 Nonimmigrants
Temporary Resident Permit in Canada
Summer 2018 USCIS Policy Changes
French Speaking Skilled Assessment
USCIS is Ending Forms Request Line
Israeli Nationals Eligible for Treaty Investor Visas
永住権(グリーンカード)喪失を防ぐ ~永住権の放棄を回避するためのヒントを教えます~ Snehal Batra弁護士
अमेरिकी में ग्रीन कार्ड प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, और अक्सर कई विदेशी नागरिकों के लिए
Kanada’ya Hızlı Giriş
Preventing Loss of Permanent Residence: Tips on how to avoid abandoning permanent residence By: Snehal Batra, Esq.
¿QUÉ PASA SI MI CASO NO FUE ELEGIDO EN LA LOTERÍA H-1B: EXPLORANDO OPCIONES DE VISA DE TRABAJO MÁS ALLÁ DEL CAP H-1B?
Express Entry to Canada
移民ビザを取得する為に、弁護士を雇いたい場合は、どういった部分を見て判断するべきなのでしょうか?
H-1B Updates: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2020 and Reaches the Advanced Degree Exemption Cap
What is an H-1B Audit?
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, the USCIS Reaches FY 2020 H-1B Cap.
H-1Bビザの抽選に漏れてしまった場合の他のオプションを模索する
USCIS TO BEGIN PREMIUM PROCESSING FOR CERTAIN FY2020 CAP SUBJECT H-1B PETITIONS ON MAY 20.
USCIS ANNOUNCES THE LAUNCH OF H-1B VISA EMPLOYER DATA HUB.
March
February
January
Express Entry: Um bom caminho para Imigrar para o Canadá
The State of H-1B Affairs Under the Trump Administration
H-1B UPDATES FOR 2019: NEW REGISTRATION PROCESS AND FOCUS ON HIGHLY EDUCATED AND HIGHLY SKILLED LABOR.
USCIS E-VERIFY RESUMES OPERATION AFTER OVER A MONTH LONG GOVERNMENT SHUTDOWN.
Hızlı Giris: Kanada’ya goc icin iyi bir yol.
Migrant Protection Protocols: Who are they protecting?
H-1B Update: USCIS Resumes Premium Processing for Fiscal Year 2019 H-1B Cap Petitions
Entrada Exprés: Un buen camino para inmigración canadiense.
USCIS Processing Times and the Government Shut Down
Express Entry: One Good Path For Canadian immigration.
USIS Update on Case Assistance by Service Centers
H-1B İŞVERENLERİNİN H-1B CALISANLARINA ODEMESİ GEREKENLER VE FEDERAL OLARAK ZORUNLU KILINAN GECERLİ UCRET NEDEN ONEMLİDİR. (8 Bolumluk Serinin 2. Bolumu)
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 2 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
NACHMAN PHULWANI ZIMOVCAK (NPZ) LAW GROUP – IMMIGRATION LAWYER – EXPLAIN THE COSTS OF A GREEN CARD
I-751 Visas and Removal of Conditions
EB-5 Vizesine Nasıl Hak Kazanabilirim?
SEYAHAT BELGELERİ: Sıgınmacı, Multeci ve Green Card Sahipleri İcin
Getting a Green Card for My Spouse
New USCIS Tool Calculates Fees, Helps Avoid Incorrect Payments.
ABC’s DE H-1Bs (ESTO ES PARTE 1 DE UN SERIO DE 8 PARTES)
TIS THE SEASON TO BE JOLLY AND TIS ALMOST THE H-1B CAP SEASON.
H-1B İSVERENLERİ VE ADAY H-1B ÇALISANLARI İCİN H-1B DOSYALAMA SEZONU TAM KAPASİTE BASLIYOR (SON TARİH 1 NİSAN 2019) (8 Bolumluk Serinin 1. Bolumu)
Visto P: Voltado para Atletas, Artistas e Membros da Indústria do Entretenimento
2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2017
December
November
October
September
O que significa o anúncio do fim do DACA na prática
Trump amplia veto migratório que agora inclui Coreia do Norte e Venezuela
USCIS retoma o processamento premium para certas categorias de aplicantes para o visto H-1B
FACT OR FICTION: USCIS TO RESUME PREMIUM PROCESSING FOR ALL H-1B PETITIONS BY OCTOBER 3RD.
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR OCTOBER 2017
Trump’s latest expanded travel ban includes North Korea and Venezuela
KNOW YOUR RIGHTS! - POWER POINT SLIDE
What is an Adjustment of Status and How Do I Submit a Green Card Application?
GAMECHANGER: DOS REVISES "30/60 DAY RULE" POLICY WITH "90 DAY RULE" ON MISREPRESENTATION AND FRAUDULENT (PRECONCEIVED) INTENT.
Indians May Soon Find It Easier to Immigrate to the U.S.
Inscrições para a loteria do green card começam em 3 de outubro e vão até 7 de novembro
Novo plano de imigração de Trump pode reduzir imigração legal pela metade
Our Immigration Lawyers Discuss the Fate of the Dreamers
USCIS Resumes Premium Processing for Certain Categories of Applicants Seeking H-1B Visas.
Trump's New Immigration Plan Could Cut Legal Immigration in Half
Deferred Action for Childhood Arrivals: 2017 Rescission Announcement: What It Means
NPZ LAW GROUP ECHOS THE DEPARTMENT OF STATE'S ANNOUNCEMENT ABOUT THE 2019 DIVERSITY VISA LOTTERY. AS WE HAVE SAID IN THE PAST . . . "IF YOU ARE NOT IN IT, YOU CANNOT WIN IT!
Visto P-1A permite que atletas talentosos migrem para os EUA
Rescission Of Deferred Action For Childhood Arrivals (DACA)
Trump acaba com programa que protege imigrantes ilegais que chegaram aos EUA quando crianças
Juiz suspende lei do Texas contra "cidades santuário"
August
July
June
Veto migratório de Trump entra em vigor parcialmente esta noite
TRUMP'S TRAVEL BAN 2.0 GOES INTO EFFECT TODAY (6/29/2017) NIGHT
Will NAFTA be Trumped?
ICLE immigration law panel for the immigration basics program given at the loss center in New Brunswick
USCIS Introduces New I-485 Form
Cuidados que estudantes com o visto F-1 precisam ter nas férias
Promoting Cultural Exchange with a J-1 Visa
VISA BULLETIN UPDATE FROM DOS: June 13, 2017
Visto P-3, o visto para artistas e profissionais do mundo do entretenimento
Intercâmbio Cultural com o visto J-1
Exploring the P-3 Visa for Artists or Entertainers in a Culturally Unique Program
IIFA FESTIVAL 2017 ANOTHER REASON TO LOVE NEW YORK! NEW YORK IIFA EVENT 2017! . . . JULY 14TH & 15TH!
Governo Trump anula programa criado por Obama para proteger imigrantes ilegais cujos filhos estão em situação regular nos EUA
Yeni Girişimci Şartlı Tahliye Kuralları 15 Temmuz 2017'de geçerli.
Why Every Immigrant Needs a Lawyer
YEŞİL KART'IN AİLE SPONSORLUĞUYLA YAPILMASI: ABD'ye Göç Etmek İçin Bir Yol
GÖÇMENLİK ÜZERİNE BAŞKANLIK EMİRLERİ
COMO AGIR AO SER ABORDADO POR UM AGENTE DE IMIGRAÇÃO
Departamento do Trabalho dos EUA adota medidas para ampliar proteção aos americanos
Como migrar do visto de turista ou de negócios para o visto de estudante
A Look at the O-1B Artist Visa
La Nouvelle Dérogation pour les Entrepreneurs prendra effet le 15 juillet 2017.
Turistas podem verificar via site o prazo limite de sua permanência nos EUA
DOL updates: US SECRETARY OF LABOR PROTECTS AMERICANS, DIRECTS AGENCIES TO AGGRESSIVELY CONFRONT VISA PROGRAM FRAUD AND ABUSE
CBP Reminds Travelers of Departure Date with New I-94 Website Feature
O visto EB-5 como alternativa ao H-1B
Imigrantes ilegais que trabalham no campo estão na mira do governo americano
May
Check Out the Redesigned Stakeholder Webinars Page
DHS UPDATE: One Year of the 24-month STEM OPT Extension
DHS UPDATE: B-1/B-2 Visitors Who Want to Enroll in School
DHS UPDATE: Summer Vacation Reminders for F-1 Students
Saiba como solicitar o green card no caso de casamento
Nova regra para empreendedores estrangeiros nos EUA entra em vigor em 15 de julho
As the H-1B Visa is Dismantled, Indian Immigrants Look to the EB-5 Visa
Illegal Farm Workers Fear Immigration Crackdown
Mudanças nas regras do visto H1B e a anatomia das auditorias do governo
VISAS MANTIS and Implications for Trump’s “Extreme Vetting”
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR JUNE 2017
ANÁLISE: As ordens executivas de Trump sobre imigração
Obtaining a Green Card Through Marriage
Estrangeiros vítimas de certos crimes nos EUA têm direito ao chamado Visto U
The New Entrepreneur Parole Rule will be Effective on July 15, 2017.
EXECUTIVE ORDERS ON IMMIGRATION: An Analysis on the Present State of President Trump’s Travel Ban Attempts By: Snehal Batra, Esq.
ANATOMY OF H-1B AUDITS AND INVESTIGATIONS
Green Card por meio de relação familiar
EUA começam a devolver petições para o visto H1B que não foram selecionadas
USCIS: Cap Gap for Students Without a H-1B Application Rejection or Decision
Amor a la “Green Card” no Canadá
GETTING THE GREEN CARD THROUGH FAMILY SPONSORSHIP: One Way To Immigrate to the U.S.
Trabalhadores religiosos podem obter visto específico para os EUA
IMMIGRATION LAWYER MS. MALKA GIVES INTERVIEW ON NATIONAL RADIO ABOUT THE EFFECTS ON CANADIAN IMMIGRATION FOLLOWING THE TRUMP ELECTION.
Love à La “Green Card” - Canada Immigration
COMUNICADO OFICIAL: DHS cria escritório para vítimas de crimes praticados por imigrantes ilegais
April
Will the U.S. Extend Temporary Protected Status for Eligible Haitians?
Boletim do Departamento de Estado dos EUA para Maio de 2017
DOS UPDATE: VISA BULLETIN FOR MAY 2017
SPIRITUAL ENLIGHTENMENT AND U.S. IMMIGRATION: Understanding the Religious Visa (R Visa).
DHS Announces Launch of new Office for Victims of Illegal Immigrant Crime
Mudança recente no credenciamento de escolas e faculdades nos EUA afeta vistos de alguns estudantes
USCIS UPDATE: Certain Students Applying for English Language Study and 24-month STEM OPT Extension Programs Affected by the ACICS Loss of Accreditation
H-1B GÖÇMEN OLMAYAN ÇALIŞMA VİZESİ GÜNCELLEMESİ: USCIS (Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi), 2018 Yılı H-1B Cap Rastlantısal Seçim Sürecini Tamamladı
USCIS, Yeniden Tasarlanmış Yeşil Kartlar ve Çalışma İzin Belgelerini Yayımlıyor
GOVERNO DOS EUA LANÇA NOVAS VERSÕES DO GREEN CARD E DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO
ATUALIZAÇÃO SOBRE O VISTO DE TRABALHO H-1B: USCIS conclui processo de seleção via loteria para o ano fiscal de 2018
Esclarecimentos sobre os procedimentos de deportação
USCIS Reminds Beneficiaries of Temporary Protected Status for Guinea, Liberia, and Sierra Leone of May 21 Termination
USCIS Will Issue Redesigned Green Cards and Employment Authorization Documents
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: USCIS Completes the H-1B Cap Random Selection Process for FY 2018
Immigration Arrests Double in Just 11 Years
THERE HAS BEEN A RECENT INCREASE IN IMMIGRATION ENFORCEMENT ACTIONS: What Defenses Are Available to Persons Facing Deportation?
Alvos das ações do ICE
o Departamento do Trabalho dos EUA, por meio da Divisão de Salário e Horas (WHD), continua promovendo auditorias e investigações relacionadas ao visto H-1B
Barreiras de três e dez anos: Como novas regras ampliam elegibilidade para pedido de perdao
O NPZ LAW GROUP CONTINUA A INCENTIVAR QUE EMPREGADORES QUE SOLICITAM OS VISTOS H-1B E L-1 ENTENDAM AS VISITAS AO LOCAL DE TRABALHO FEITAS PELO FDNS REFERENTES AOS VISTOS H-1B E L-1
H-1B NONIMMIGRANT WORK VISA UPDATE: With a Looming Cloud of Anticipated Investigations, Audits and Site Visits, USCIS Reaches FY 2017-2018 H-1B Cap.
USCIS ALERT: BATTLING FRAUD AND ABUSE IN THE H-1B VISA PROGRAM.
Justice Department Cautions Employers Seeking H-1B Visas Not to Discriminate Against U.S. Workers
March
February
January
2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2014
December
H-1B SEASON IS UPON US . . . WILL THIS YEAR'S ECONOMY BRING A LOTTERY? PLANNING FOR THE H-1B VISA SEASON MAY BE THE KEY TO BEING ABLE TO CONTINUE YOUR WORK AUTHORIZED STATUS IN THE U.S.
THE NEW EXPRESS ENTRY SYSTEM EXPLAINED
"Know Before You Go": NPZ Law Group Helps Ease The Stress of Holiday Travel For Certain Foreign Nationals.
5 Cosas que se deben saber sobre cómo las acciones del Presidente Obama impactarán a Inmigrantes Indocumentados.
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte I)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte II)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte III)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte IV)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte V)
Acción Ejecutiva de Responsabilidad de Inmigración fue anunciada por el presidente Obama. ¿Es usted o alguien que usted conoce un Beneficiario? (Parte VI)
EL RECIENTE ANUNCIO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE LA RESPONSABILIDAD INMIGRACIÓN PRESENTA MUCHOS BENEFICIOS PARA MUCHAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES!
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part VI)
PRESIDENT OBAMA'S RECENT ANNOUNCEMENT ABOUT IMMIGRATION ACCOUNTABILITY PRESENTS MANY BENEFITS FOR MANY IMMIGRANT COMMUNITIES!
November
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part V)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part I)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part II)
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part III) Changes to Provisional Waivers and "Extreme Hardship Definition.
Immigration Accountability Executive Action Was Announced By President Obama. Are You or Someone You Know a Beneficiary? (Part IV)
5 Things to know about how President Obama's Actions Impacts Undocumented Immigrants.
Programa de Refugiados y de Admisión Condicional para menores de edad de El Salvador, Guatemala y Honduras con padres legalmente presentes en los Estados Unidos.
ÚLTIMAS NOTICIAS DE INMIGRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS: Reforma Integral de Inmigración.
USCIS Expands the Definition of "Mother" and "Parent" to Include Gestational Mothers Using Assisted Reproductive Technogy (ART)
U.S. IMMIGRATION NEWS FLASH: President Obama Announces Administrative Relief for Immigrants in the U.S.
In-Country Refugee/Parole Program for Minors in El Salvador, Guatemala, and Honduras With Parents Lawfully Present in the United States
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2012
December
November
October
September
May
April
March
February
January
2011
2010


National in scope, the business immigration law firm of NPZ Law Group represents clients from throughout the United States and around world. Regionally, our attorneys remain committed to serving the immigration needs of businesses in the Tri-state area and the Hudson Valley, including residents of Ridgewood, Newark, and Jersey City, Burlington County, Bergen County, Camden County, Cumberland County, Essex County, Hudson County, Mercer County, Middlesex County, Monmouth County, Morris County, Passaic County, Salem County, Union County, northern New Jersey, southern New Jersey, central New Jersey, NJ; New York City, Rockland County, Orange County, Westchester County, Kings County, Sullivan County, Ulster County, New York, NY; Chicago, Illinois, IL; and Toronto and Montreal, Canada. Our nationwide practice focused on quality legal representation and personal service.© 2020 NPZ Law Group | Disclaimer
487 Goffle Road , Ridgewood, NJ 07450
| Phone: 866-599-3625

About | Attorneys | Types of Visas | Resources | Testimonials | Types of Immigration Law | Services

Law Firm Website Design by
Amicus Creative